برای عضو شدن درگروه های آنلاین فرم زیر را پر کنید و رهبر گروه از طریق ایمیل با شما تماس می گیرد و شما را راهنمایی می کند که چطور در جلسات شرکت کنید.

لطفآ توجه کنید که ایمیل شما درست نوشته شود

درخواست عضویت به کدام گروه را دارید
 برادر آرام - شنبه ها ساعت ۱۸ به وقت  ایران - ۱۶:۳۰ به وقت آلمان و هلند - ۱۰:۳۰ به وقت تورونتو
 برادر آرام -  دوشنبه ها ساعت ۲۰:۰۰ به وقت  ایران - ۱۸:۳۰  به وقت آلمان و هلند - ۱۲:۳۰ به وقت تورونتو
 برادر آرام -    پنج شنبه ساعت ۲۰:۰۰ به وقت  ایران - ۱۸:۳۰  به وقت آلمان و هلند - ۱۲:۳۰ به وقت تورونتو
  خواهر بهاره - سه شنبه ها ساعت  ۱۷:۳۰ به وقت  ایران -  ۱۵:۰۰  به وقت آلمان و هلند -  ۰۹:۰۰ به وقت تورونتو
چه قدر از تعالیم مسعود و رز را در کانال یوتوب مکاشفات مسیح دیده اید؟
 خیلی کم (۱% الی ۱۵%)
  متوسط (۳۰%-۵۰%)
  زیاد (۵۰%-۷۵%)
 همه تعالیم را دیده ام
چند سال است که به عیسی مسیح ایمان آوردید؟
  ۱-۵ سال
  ۵-۱۰ سال
  بیشتر از ۱۰ سال
>