مکاشفه پارسایی

مکاشفه پارساییمقدمه :انجیل مکاشفه پارسایی خداست .رومیان ۱ . ۱۷ کلام خدا این طور میفرماید : زیرادر انجیل آن پارسایی که از خداست به ظهور می رسد که

Read More