انجیل پادشاهی

انجیل پادشاهیمقدمه ای سواحل دوردست خاموش باشید و به من گوش بسپارید ،ای ملتها نیروی خویش تازه کنید . پیش آمده لب به سخن بگشایید بیایید تا با

Read More