فیض چیست ؟

فیض چیست ؟ . فیض قلب انجیل استدوم تیموتائوس ۱ . ۹ میفرماید : خدا ما را نجات داده و به زندگی مقدس فراخوانده است . این نه

Read More