جام نقره در دستان یوسف !

جام نقره در دستان یوسف ! مقدمه : یوسف به خدمتگزار خود گفت : خورجینهای این مردمان را تا آنجا که بتوانند ببرند از آذوقه پر کن و

Read More

رستاخیز در مسیح

اشعیا ۴۳ : ۱۹  حال اکنون من کاری تازه می کنم هم اکنون در حال پدید آمدن است آیا آن را تشخیص نمی دهید من در بیابان راهی

Read More

ده یک

مقدمهپس حال همه ده یک ها را به انبارها بیاورید تا در خانه من خوراک باشد .و خداوند لشکرها میفرماید : مرا را بدین سان بیازمایید که ایا

Read More

قضاوت خداوند

مقدمه داوری و قضاوت خداوند پدر بر کسی داوری نمیکند بلکه تمام کار داوری را به پسر سپرده است . یوحنا ۵. ۲۲ همه ما یک باور ابتدایی

Read More

ثروت در خداوند

ثروتمند بودن در خداوند زیرا از فیض خداوند ما عیسای مسیح آگاهید که هرچه دولتمند بود به خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجه فقر او دولتمند

Read More

کاهن اعظم

کاهن اعظم مقدمه :این ملکیصدق پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود . او به ابراهیم که از شکست دادن پادشاهان باز می گشت برخورد و او را

Read More

حیات ابدی در مسیح

مقدمه : یوحنا ۳ . ۱۶  زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر به او ایمان اورد هلاک نگردد بلکه

Read More

مکاشفه پارسایی

مکاشفه پارساییمقدمه :انجیل مکاشفه پارسایی خداست .رومیان ۱ . ۱۷ کلام خدا این طور میفرماید : زیرادر انجیل آن پارسایی که از خداست به ظهور می رسد که

Read More

انجیل پادشاهی

انجیل پادشاهیمقدمه ای سواحل دوردست خاموش باشید و به من گوش بسپارید ،ای ملتها نیروی خویش تازه کنید . پیش آمده لب به سخن بگشایید بیایید تا با

Read More

فیض چیست ؟

فیض چیست ؟ . فیض قلب انجیل استدوم تیموتائوس ۱ . ۹ میفرماید : خدا ما را نجات داده و به زندگی مقدس فراخوانده است . این نه

Read More