صلیب حکمت خداست

صلیب حکمت خداستزیرا پیام صلیب برای آنان که هلاک می شوند جهالت است اما برای ما که نجات می یابیم قدرت خداست . اول قرنتیان ۲. ۲پولس می‌گوید

Read More