کاهن اعظم

کاهن اعظم مقدمه :این ملکیصدق پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود . او به ابراهیم که از شکست دادن پادشاهان باز می گشت برخورد و او را

Read More

حیات ابدی در مسیح

مقدمه : یوحنا ۳ . ۱۶  زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر به او ایمان اورد هلاک نگردد بلکه

Read More

مکاشفه پارسایی

مکاشفه پارساییمقدمه :انجیل مکاشفه پارسایی خداست .رومیان ۱ . ۱۷ کلام خدا این طور میفرماید : زیرادر انجیل آن پارسایی که از خداست به ظهور می رسد که

Read More

انجیل پادشاهی

انجیل پادشاهیمقدمه ای سواحل دوردست خاموش باشید و به من گوش بسپارید ،ای ملتها نیروی خویش تازه کنید . پیش آمده لب به سخن بگشایید بیایید تا با

Read More

فیض چیست ؟

فیض چیست ؟ . فیض قلب انجیل استدوم تیموتائوس ۱ . ۹ میفرماید : خدا ما را نجات داده و به زندگی مقدس فراخوانده است . این نه

Read More