اشعیا ۴۳ : ۱۹

 حال اکنون من کاری تازه می کنم هم اکنون در حال پدید آمدن است آیا آن را تشخیص نمی دهید من در بیابان راهی پدید می آورم و در برهوت نهرها جاری میسازم.

مقدمه : آغاز یک فصل جدید
ماه نیسان در تقویم یهود نه فقط یک ماه جدید است بلکه آغاز فصل بهار است علاوه بر این یک ماه معنوی کاملا جدید است .در این مقاله قصد دارم نکات مهمی را در مورد آغاز این ماه و نگاه داشتن عید فصح به عنوان بزرگترین عید را با شما مورد بررسی قرار دهم . ریشه کلمه نیسان در عبری ness است و به معنی معجزه است . این ماه در زبان عبری ماه آویو به معنی بهار یا رسیدن برداشت محصول است . و این قلب و زمان خدا را به ما نشان می‌دهد زیرا وقتی همه چیز در اطراف ما مُرده به نظر می‌رسد معجزه بهار رخ می‌دهد گویی زمین در برابر چشمان ما در حال رستگاری است . جایی که خدا با همه خلقت اش اعلام می کند که اکنون اینجا در این ماه جدید نقطه شروع فصل جدید خواهد بود ماه نیسان ماه زندگی جدید است و معجزات این ماه داستان رستگاری خداست این داستان خروج عید فصح هست. در اشعیا باب ۴۳ خداوند می فرماید چیز های پیشین را دیگر به یاد میاورید و به چیزهای قدیم میندیشید هان اکنون من کاری تازه می کنم هم اکنون در حال پدید آمدن است آیا آن را تشخیص نمی دهید؟ داستان عید فصح داستان انواع سایه های بردگی ما به گناه و رستگاری و رهایی ما از طریق عید فصح است. خداوند می گوید بهترین راه برای شروع این است که بدانید شما رستگار شده اید دیگر هیچ گونه سایه ای وجود نخواهد داشت خداوند زمانی را برای رستگاری همه افراد در ماه نیسان تعیین کرده است. مزمور ۱۰۵ می‌فرماید: خداوند را سپاس گویید و نام او را بخوانید ملت ها را از کرده های او باخبر سازید او را بسرایید و برایش سرود ستایش بخوانید همه کارهای شگفتش را بازگویید در نام قدوس او فخر کنید دل جویندگان خداوند شادمان گردد خداوند و قوت او را بطلبید پیوسته جویای روی او باشید.
" عید پسخ "
خداوند در سرزمین مصر به موسی و هارون گفت این ماه برای شما سرماهها یعنی اولین ماه باشد. خروج ۱۲
بنابراین سوال اینجاست که چرا خداوند می‌گوید این ماه سر آغاز ماه باشد ؟ چرا که سال جدید دیگری از قبل برقرار بوده است پاییز در ماه تشری به روش هشتانه معروف است و آن تقویم مدنی است که بر اساس آفرینش جهان است و به تولد جسمانی اشاره دارد بنابراین اگر خداوند به بنی اسرائیل می‌گوید به ما هم می‌گوید که ما تحت ظلم و ستم نظام جهانی بوده ایم ما برده فرعون بوده ایم . اما خداوند می گوید آماده باشید زیرا زندگی جدید شما شروع می شود گناه ما را از هم جدا کرده است و من شما را نجات خواهم داد و شما را پس میگیرم زمان زمان ترک کردن است زمان برای جابجایی شما فرا رسیده زمان خروج شما فرا رسیده است زمان زمان دریافت تولد روحانی شما است . عیسی به نیقودیموس گفت باید دوباره متولد شوی آنچه از بشر خاکی زاده شود بشری است اما آنچه از روح زاده شود روحانی است .عجب مدار که گفتم باید از نو زاده شوید !یوحنا ۳ . ۷ این تولد یک تولد شخصی برای هر فرد است .
این است بره خدا که گناه از جهان بر می‌گیرد! یوحنا ۱: ۲۹
خداوند به قوم بنی اسرائیل دستوری را می‌دهد در روز دهم این ماه هر مرد باید بره ای برای اهل خانه اش برگزیند برای هر خانوار یک بره . بره شما باید بی عیب باشد و نرینه یکساله از گوسفندان یا بزها آن را بگیرید روز چهاردهم ماه از آن نگهداری کنید تمام جماعت اسرائیل بره های خود راذبح کنند آنگاه مقداری از خون را گرفته آن را بر دو تیر عمودی و بر سر در خانه هایی که در آن به خوردن آن ها مشغول اند بمالند گوشت را همان شب در آتش کباب کنند و با نان بی خمیر مایه و سبزیجات تلخ بخورند. خداوند به آنها دستور می دهد بره بی عیب را در روز دهم ماه آن را به خانه می آوردند چهار روز نگه می داشتند و در روز چهاردهم نیسان بره را ذبح می کردند و خون بره را روی تیرک عمودی می گذاشتند و بره را کباب می‌کردند و می‌خوردند و هر چه باقی میماند را می‌سوزانند و باید آن را با عجله می‌خوردند زیرا این عید فصح خداوند بود چرا که مرگ از آنها عبور کرده بود . خروج باب ۱۲.

این فصح اشاره ای به رستگاری ما در عیسی داشت زیرا او نخست زاده همه آفرینش بود و این همان بره ای بودکه برای گناه جهان آمد و تمام این ها به او اشاره داشت به مسیح خداوند.در مکاشفه عیسی مسیح می‌خوانیم که می‌گوید زیرا وقت نزدیک است مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او عطا فرمود تا آنچه می‌باید زود واقع شود به خادمان خود باز نماید .مکاشفه ۱.۳بنابراین این اتفاق باید با عجله و زود اتفاق می‌افتاد چرا که وقت نزدیک است . وقت چه چیزی ؟ وقت مکاشفه عیسی مسیح !

عهد جدید در عیسی

عبرانیان ۸: ۶ اما خدمتی که عیسی یافته به مراتب برتر از خدمت آنهاست به همان میزان که او واسطه عهدی به مراتب بهتر از عهد قدیم است .عهدی که بر وعده های نیکوتر بنا شده است . در این قسمت به موضوعات مهمی اشاره شده است که با هم بررسی می‌کنیم.
روز دهم که بنی اسرائیل بره را آوردند در همان روز در عهد جدید عیسی وارد اورشلیم می‌شود که یکشنبه نخل شناخته می‌شود. در چهاردهم نیسان همان روز که بره را ذبح کردند و خون آن را به تیرک درها زدند روزی بود که عیسی بر روی صلیب کشیده شد و روز عید پسخ بود که به نام جمعه نیک شناخته می‌شود. در روز هفدهم بنی اسرائیل قیام کردند و از میان دریای سرخ عبور کردند درست در همان روز عیسی قیام کرد و روز رستاخیر او بود و او اولین نوبر محصول بود او اولین نوبر میوه بود . پس بنابراین نکات بسیار مهمی در این مقاله ذکر شده که مطمئن هستم باعث برکت و شادی شما خواهد شد که عیسی کار را تمام کرد و ما در او استراحت میکنیم و از عشق و محبت او نسبت به خودمان شاد هستیم و در این عید فصح با او شریک می‌شویم و جشن میگیریم چرا که زمان عبور فرا رسیده ، زمان جابجایی فرا رسیده و زمان شروع زندگی جدید از راه رسیده .
به زخم هایش شفا یافتیم !
نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که بدانیم بدن او بدن ما را از بیماری و مرگ نجات داد .خدا به بنی اسرائیل دستور داد بره را بخورند . مزمور ۱۰۵ ایه ۳۷ می‌گوید آنها مصر را ترک کردند و مصر از رفتن آنها شادمان شد و از قبایل ایشان هیچکس لغزش نخورد و بیمار نشد . پس چگونه ممکن است تمام این قوم آنجا را ترک کنند و هیچ آسیبی به انها نرسد اینها همه به دلیل دست قدرتمند و شفایی بود که از طریق خداوند صورت گرفته بود . اول پطرس ۲ ایه ۲۴ می‌فرماید او خود گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم همان که به زخم هایش شفا یافته اید . پس ما نه تنها از بردگی گناه بلکه از بردگی فقر و بیماری و مرگ نجات یافته ایم . غلاطیان ۳ ایه ۱۳ می‌فرماید مسیح به جای ما لعن شد و اینگونه ما را از لعنت شریعت باز خرید کرد زیرا نوشته شده که هر که به دار آویخته شود ملعون است . بنابراین اجازه دهیم هیچ یک از مزایای و احسان او را فراموش نکنیم . همانطور که از این فصل عبور می کنیم چهل سال پس از اولین عید فصح یوشع و بنی اسرائیل، عزرا ،نحمیا و دیگر نبیان این فصح را جشن گرفتند . همانطور عیسی این عید را جشن می گیرد شام آخر در واقع عید فصح بود. عیسی گفت دیگر هیچ سایه ای وجود نخواهد داشت رستگاری واقعی با عشق و فداکاری او آغاز شد . زندگی جدید وقتی شروع می‌شود که عیسی بره فصح را در قلب خود دریافت کنیم . و خداوند به ما یاد می‌دهد که چگونه قدم های خود را در زندگی جدید برداریم او می‌گوید شما رستگار شده اید پس اکنون برخیزید ! زیرا همان قدرت رستاخیز که در عیسی بود اکنون در شماست .اگر رستاخیر شدی تو یک خلقت جدید هستی پس زندگی کردن را شروع کن ما مجبور نیستیم این کار را با قورت خودمان انجام دهیم بلکه این به خاطر روح اوست و این قدرت از روح القدس است او نه فقط ما را بالا می‌برد بلکه به پیش می‌برد . پس ذهن خود را با هویت واقعی تجدید کنیم بدن ما هم از آن پیروی خواهد کرد .
در این روز باید بیرون بروید !
من یهوه خدای شما هستم که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا برده ایشان نباشید من بندهای یوغ شما را شکستم تا راست قامت گام بردارید.لاویان ۲۶: ۱۳  
تو آزاد هستی پس برو !
راستش را بخواهید اغلب ما می‌دانیم که آزاد هستیم در روح و شاید در جسم اما اغلب ما در ذهن و در اراده و احساساتمان برده هستیم حتی اگر این را هم بدانیم باز هم در ترس زندگی می‌کنیم یوحنا ۴: ۱۸ می‌گوید عشق کامل ترس را بیرون می‌کند و خدا خودش را عشق معرفی می‌کند. همچنین او گفت که ما را نجات داده تا قدم برداریم ما نباید مانند دنیا راه برویم ما نباید مانند یک مصری راه برویم او ما را صدا نمی‌زند تا تنها راه برویم بلکه می‌گوید با من قدم بزن و راه برو عیسی گفت به دنبال من بیا در واقع ما تبدیل به کسی می‌شویم که با او راه می‌رویم بنابراین وقتی با او راه می‌رویم با او صحبت میکنیم ماهیت واقعی او را کشف میکنیم و او به ما خواهد گفت که تو از آن من هستی .
همچنین او از بنی اسرائیل نخواسته بود که راه را بسازند از ما هم نخواسته این طور نیست ؟
اشعیا ۴۳ .۱۶ می‌گوید همان که راهی در دریا ساخت و طریقی در میان آب‌های عظیم پدید آورد
عیسی راه است و ما با پای راست با ایمان از او پیروی میکنیم .
پس از آزادی دشمن در کمین است .
اکنون پس از آزادی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که دشمن به دنبال ما بیاید همان طور که فرعون بنی اسرائیل را تعقیب می‌کرد اما خداوند می‌گوید نترسید و به یاد بیاورید که در اقتدار خود بر روی چه کسی قدم می‌گذارید در خروج فصل ۱۴ وضعیت بسیار بحرانی و دشمن به سمت آنها در حال حرکت است آنها در کنار دریای سرخ شکایت می‌کنند. خداوند از موسی میخواهد که به انها صحبت کند اما موسی می گوید من زبانم کند است و صحبت کردن نمیدانم اما خداوند او را تشویق می‌کند و می‌گوید چه کسی به انسان زبان داده و می‌گوید آنچه در دست داری و آنچه در دهان داری را استفاده کن من به زبان تو قدرت می‌دهم من آن عصا را تبدیل به شمشیر میکنم تا تو سخن بگویی . امروز هم این قدرت در زبان ما است و ما می‌توانیم به نیکویی از این قدرت استفاده کنیم و با مردم صحبت کنیم وقتی موسی شروع به صحبت در برابر فرعون می‌کند به فرعون میگوید من دیگر هرگز روی تو را نخواهم دید . 
خروج ۱۰. ۲۹
ما در عشق خداوند جسور و برتر از پیروزمندانم ما در او فاتح هستیم در او قدرتمند و پیروز هستیم .
نکته دیگر در خصوص شکست دشمن ستایش و پرستش است .
ستایش دشمن را گیج می‌کند یکی از قبایل اسرائیل قبیله یهودا بود در عبری یهوده به معنای اهل پرستش است . قبیله یهودا همیشه پیش قدم برای جنگ بودند چرا که آنها اهل ستایش و پرستش بودند آنها جلوتر از قوم حرکت می‌کردند و این پرستش باعث پیروزی آنها میشد امروز عیسی شیر قبیله یهودا پیروز شده و این پیروزی در عیسی مسیح به دست آمده است .
آیا ما از عید فصح به خوبی عبور میکنیم ؟ 
آیا واقعا از روی آب عبور میکنیم یا از کنار آب؟
خداوند این شروع تازه را به ما پیشنهاد می‌کند او در این ماه معجزات و در این ماه زندگی جدید به ما یاد آوری می‌کند که واقعا مرگ از ما عبور کرده و ما آزاد هستیم چرا که هیچ راهی وجود نداشت که اجازه دهد گناه و مرگ از بین برود هیچ راهی وجود نداشت برای زندگی و حیات تازه و این از طریق عیسی بره فصح اتفاق افتاد .دیگر هیچ سایه ای وجود ندارد رستگاری واقعی آمده است و این به خاطر عشق فراوان او به ما است . پس بیایید به عنوان رستگاران خداوند به سرزمین جدید برویم که او از قبل برای ما مهیا کرده است ما رستگار شدیم تا آزاد زندگی کنیم و در عشق او ارام بگیریم .
در نهایت اشعیا ۴۳ ایات یک تا پنج را تقدیم شما خواننده محترم میکنم .
اما اکنون خداوند آفریننده تو ای یعقوب و صانع تو ای اسرائیل چنین می فرماید نترس زیرا من تو را فدیه داده ام و تو را به نام خوانده ام پس از آن من هستی چون از آب ها بگذری با تو خواهم بود و چون از نهر ها عبور کنی تو را فرو نخواهند گرفت چون از میان آتش روی نخواهی سوخت و شعله هایش تو را نخواهد سوزانید زیرا من یهو و خدای تو هستم قدوس اسرائیل نجات دهنده تو مصر را فدیه تو میسازم و کوش و سبا را به جای تو می‌دهم از آنجا که در نظرم گرانبها و محترمی و چون تو را دوست میدارم آدمیان را به عوض تو خواهم داد و قومها را به عوض جان تو تسلیم خواهم کرد مترس زیرا من با تو هستم .

مقالات دیگر

>