مقدمه

پس حال همه ده یک ها را به انبارها بیاورید تا در خانه من خوراک باشد .
و خداوند لشکرها میفرماید : مرا را بدین سان بیازمایید که ایا روزنه های آسمان را برایتان نخواهم گشود و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که دیگر هیچ نیازی باقی نماند !
ملاکی ۳. ۱۰

مبحث ده یک یکی از بزرگترین و چالش بر انگیزترین مباحثی هست که امروزه در کلیساها مورد توجه قرار گرفته در همین خصوص بر آن شدم تا مقاله ای راجع به ده یک و هدایا بنویسم . درک این موضوع چقدر مهم و ضروری است که بدانیم ایا ده یک لزوما دادن  یک در صد از اموال خود به کلیسا است  ؟  یا مبحث عمیقتری در این کلمه وجود دارد ؟

این را نفی نمیکنم که باید به کلیسا و نیازمندان کمک کرد . پولس در اول قرنتیان ۸. ۱۳ میگوید آیا نمیدانید انان که در معبد کار میکنند خوراکشان از معبد تامین می شود و نیز خادمان مذبح از انچه بر مذبح تقدیم می شود نصیبی می یابند ؟ خداوند حکم کرده است که معاش واعظان انجیل از انجیل تامین میشود.
پولس همچنین اضافه میکند که کسی که زمین را شخم میزند و بذر میکارد باید امیدوار باشد که از محصول بهره ای ببرد    ولی چیزی که قابل توجه است پولس از بذر روحانی صحبت میکند زمینی که بذر روح در آن کاشته میشود او منتظر برداشت محصولی از روح است  نه برداشتی از  جسم  .  او اشاره میکند که من خبر خوش انجیل را بشارت میدهم بدون اینکه پاداشی از دیگران بگیرم . امیدوارم  این موضوع سو تفاهمی برای خواننده ایجاد نکند چرا که  اگر شما انجیلی را که میشنویدو باعث آزادی شما  میشود از هر کمکی چه مالی و چه غیر مالی میتوانید به  کسانی که به شما برکت میرسانند هدیه ای بدهید و از انان حمایت کنید و انها را تشویق کنید و در خدمت آنها شریک شوید  تا خدمت آنها گسترش یابد .

همان طور که میدانیم ما امروز در عهد جدید هستیم به عنوان  پادشاهانی که این افتخار را دارند تا عهد جدید را جستجو کنند . و البته
پادشاهانی که این افتخار را دارند تا گنجهای درون روح را جستجو کنند و به آنها دست یابند .

بنابراین وقتی در عهد جدید،  عهدی که نور و حقیقت اشکار شده است هستیم  پس   مفهوم و معنی ده یک هم باید تغییر کند . پولس در عبرانیان این موضوع را باز میکند که :  

زیرا اگر نظام کهانت تغییر کند ناگزیر شریعت نیز می باید تغییر یابد .
عبرانیان ۷. ۱۲
باز در  عبرانیان کلام خدا به ما میگوید : تمام اداب مختلف، کار خوردن و نوشیدن اینها همه تشریفاتی است ظاهری  تا فرا رسیدن زمان اصلاح امور . بنابراین همان طور که میدانیم زمان با آمدن عیسی مسیح به کمال رسید وامروز پادشاهی خدا در درون ما است . لوقا ۱۷. ۲۰
امروز در عهد جدید ما کاهن اعظمی داریم در مرتبه ملکیصدق پادشاه  صلح و پارسایی .
او چه پادشاه بزرگی بود که حتی ابراهیم پاتریک ( نیاکان  بزرگ ) از تمام غنایم به او ده یک داد .
پس امروز ما هم ده یک های خودمان را تقدیم پادشاه صلح و سلامت می کنیم چرا که او زنده است و برای ما شفاعت میکند . ولی
آیا حاضریم به مصر برگردیم به مکان سردرگمی به اسارتهایی که قبلا داشتیم و انها را ارائه بدهیم تا مقداری گندم بخریم؟    آیا حاضر هستیم  اسارتها و ایده ها ی نادرست و مفاهیم نادرست را رها کنیم و آن ده درصد را بدهیم تا حقیقتی را بخریم که در درون هر یک از نهفته است.
امثال ۲۳. ۲۳
حقیقت را بخر و هرگز آن را مفروش این است حکمت و ادب و فهم .


لاویان کسانی بودند که  ده یک را می گرفتند .

بهتر است نگاهی به عهد قدیم بیاندازیم و ببینیم ده یک را چه کسانی میگرفتند و برای چه منظوری بوده است .

خدمت لاویان در عهد قدیم گرفتن ده یکهای قوم بود ، یعنی بهترین روغن  ونخستین محصول زمین ،بهترین شراب و غله ها و ...  
اما خداوند به هارون و پسرانش گفته بود شما تقصیرات قوم و تقصیرات مربوط به قدس را بر خواهید گرفت و تو و پسرانت تقصیرات مربوط به کهانت خویش را بر خواهید گرفت . اعداد ۱۸
خداوند تمام مسئولیت هدایا را به هارون و پسرانش سپرده بود .
اما سهم هارون این چنین بود :
خداوند به هارون گفت : تو میراثی در زمین ایشان نخواهی داشت و در میان ایشان تو را نصیبی نخواهد بود نصیب و میراث شما در میان بنی اسرائیل من هستم . اعداد ۱۸ . ۲۰

بنابراین میراث هارون خود خداوند بود سهم او فقط خداوند بود او میراثی از زمین آنها نداشت .

قوم اسرائیل می بایست از همه محصولات مزرعه خود که سال به سال از زمین می روید ،حتما ده یک میدادند .
در پایان هر سه سال تمامی ده یک محصول آن سال خود را بیاورید ودر شهر هایتان ذخیره کنید تا لاویان که آنان را چون شما نصیب و میراثی نیست و غریبان و یتیمان و بیوه زنای  که در شهرهای شمایند بیایند و بخورند و سیر شوند تایهوه  خدایتان شما را در همه کارهای دستتان که انجام می دهید برکت دهد. تثنیه ۱۴. ۲۸
بنابراین انها از محصول خود به لاویان میداند تا در خانه خداوند خوراک باشد .
این موضوع برای ما در عهد جدید چه معنی میتواند داشته باشد .
اینکه میراث ما خود خداوند است و هارون نماینده ای بود از عیسی مسیح  او با مرگ و دفن و رستاخیز خودش هر انچیزی که نیاز بود برای ما را به انجام رسانید و او کار را تمام کرد بر روی صلیب !  عیسی با صلیب تمام دروغ ها را فاش کرد و با رستاخیزش حقیقت را آشکار کرد .
در یکی کسانی ده یک می گیرند که می میرند اما در دیگری کسی که درباره اش شهادت داده شده که زنده است .
عبرانیان ۷. ۸

آن چیزی که بسیار اهمیت دارد در خواندن کلام این است که آیا در زمان حاضر ما همچنان عهد قدیم را همان طور که نوشته شده میخوانیم یا از طریق روح خداوند ؟
چون اگر ما هنوز عهد قدیم را از طریق شریعت موسی بخوانیم این کلام هیچ سودی برای ما نخواهد داشت هر چند برای ما بسیار اهمیت داشته باشد .  اگر هنوز کلام را از طریق موسی بخوانیم حجاب بر چهره ها میماند و ما درک درستی نخواهیم داشت .
همان طور که میدانید عیسی تمام کلام را به صورت مَثَل برای مردم و حتی شاگرانش باز میکرد تا درک کنند و بفهمند او از مثال بذر و بذرافشان استفاده کرد او از مثال دانه و زمین و مزرعه استفاده کرد تا درک بیشتری به شاگردان خود بدهد تا آنها بفهمند منظور پادشاهی خداوند برای آنها چیست .او از زمین به عنوان قلب ما نام میبرد .  مزرعه افکاری است که در آن بذر میکارید   و دانه کلامی است که در زمین که همان قلب ما است کاشته میشود . این را میتوان در متی ۱۳ جستجو کرد .
گرچه اتفاقاتی درطول تاریخ برای قوم خدا افتاده ولی امروز آن وقایع تاریخی چه درکی  را می خواهند به ما بدهند .
پولس در غلاطیان۴ اشاره میکند به دو عهد .   ابراهیم دو پسر را برای ما به صورت تمثیل بیان میکند و میگوید انها به دو زن و به دو عهد اشاره داشتند .و به طور واضح میگوید اینها برای ما به تمثیل وار هستند تا درک بهتری داشته باشیم .  بنابراین کلام خدا را امروز در عهد جدید زیر نور و روح خداوند شفاف میخوانیم تا روح کلام را برای ما باز کند .

کاهن عهد جدید ما ملکیصدق او که نه پدر و نه مادر و نه نسب نامه اش معلوم است و نه آغاز یا پایان زندگی اش شبیه پسر خدا بوده ،همیشه کاهن باقی می ماند .
اول از همه باید درک کنیم که ما چنین کاهنی داریم کسی که هر روز برای ما شفاعت میکند ‌و کهانت او بی پایان است او کسی است که همیشه زنده است .

اگر امروز ما در انجام اعمال شریعت پایدار بمانیم مسیح هیچ سودی برای ما نداشته است  و همان طور که میدانیم شریعت قدرت نداشت هیچ چیزی را تغییر دهد پس می بایست شریعت خدا که روح حیات بخش بود بیاید تا همه چیز را کامل کند پس موقعی که کهانت تغییر کرد ناگزیر شریعت نیز باید تغییر کند .
اگر دستیابی به کمال از طریق نظام لاوی میسر بود چرا قوم قوانینی در خصوص آن دریافت کرده بود چه لزومی داشت کاهنی دیگر نه از رتبه هارون بلکه از رتبه ملکیصدق ظهور کند ؟

این موضوع قابل ذکر است که خداوند ما از نسل یهودا بود و موسی در مورد آن قبیله چیزی راجع به کهانت نگفت .
پس همان گونه که در عهد جدید همه چیز تازه و نو می شودمعنی ده یک هم باید تازه و نو شود تا ما درک کنیم و بفهمیم منظور از ده یک برای ما چیست .
در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت .
ده یک و هدایا  


خداوند لشکرها میگوید نزد من بازگشت کنید و من نیز نزد شما بازگشت خواهم کرد . اما شما میگویید در چه چیز بازگشت کنیم ؟ ملاکی ۳. ۷

ایا انسان از خدا می دزدد؟
اما شما از من می دزدید  !
میگویید در چه چیز از تو دزدیده ایم ؟
در ده یک ها و هدایا


منظور از هدایا چیست ؟
هدایا روح فیض خداوند است که به  ما داده شده است .
هنگامی که به عرش برین صعود کرد اسیران را به اسیری برد و هدایا به مردم داد . افسسیان ۴. ۸
هدایای خداوند که امروز به ما داده شده عبارتند از رسولان ، معلمان شبانان و ...
برای چه هدفی ؟
هدایا میتواند استعداد ها و توانایی هایی باشد که خداوند به ما بخشیده و برای کار خداوند باید صرف شوند
تا مقدسان را برای کار خدمت اماده سازند برای بنای بدن مسیح .تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده به بلندای کامل قامت مسیح برسیم . افسسیان ۴. ۱۲
هدایایی که در عهد قدیم داده شده بود به درستی  نتوانست کار خودش را انجام دهد . کلام خدا خالص موعظه نمیشد کاهنان و شبانان و انبیا آن طور که میخواستند صحبت میکردند بنابراین هدایایی که خداوند به آنها داده بود را از خداوند دزدیدند .  ارمیا ۶ . ۳۱
انبیا به دروغ نبوت می کنند و کاهنان به اقتدار خویش حکم میرانند و قوم من این حالت را دوست می دارند اما در اخر چه خواهید کرد ؟
در اصل انان رویای دل خود را بیان کردند نه سخنان دهان خداوند را .
امروز در عهد جدید ما هم میتوانیم از روح فیض خدا بدزدیم و حتی خودمان انبیای دروغینی بشویم بر ضد خودمان
میتوانیم معلمان دروغینی باشیم که بر ضد روح فیض و حقیقت تعلیم میدهند و این در درون ما اتفاق بیافتد . در واقع وقتی کلام خالص موعظه نشود یا تعلیم داده نشود این  دزدیدن از خداوند است !

بنابراین چقدر مهم است بدانیم هدایایی که خداوند به ما بخشیده آن روح فیض را که رایگان و به عنوان هدیه به ما داده را باطل نشماریم .

اما امروز در عهد جدید خداوند روح فیض بر ما ریخته و هدف از هدایایی که خداوند به ما داده برای این است  که همگی به یگانگی ایمان و به بلندای قامت مسیح برسیم  .

چرا چشمان ما به روی فیض بسته شد ؟

 وقتی چشمان ما بر روی حقیقت بسته شد ما با دروغ ها خودمان را پوشاندیم و از حضور خدا پنهان شدیم .
ما با پدر یکی بودیم و طبق افسسیان ۱. ۴ زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم .
او ما را در جایهای اسمانی با مسیح نشانید . در ملاکی باب سه میخوانیم که کلام خدا میگوید من که خداوند هستم تغییر نمیکنم از همین روست که شما ای فرزندان یعقوب هلاک نشده اید . خداوند همان است او محبت و فیض است او دیروز و امروز و تا ابد همان است .

ولی چشمان ما بسته شد به این حقیقت بزرگ . ما حقیقت خدا را با دروغ معاوضه کردیم و مخلوق را به جای خالق پرستش کردیم . ما این دروغ ها را در انبارهای خود ذخیره کردیم خوراک و غلات مصر را در خود و در ذهن و قلب خود ذخیره کردیم . پوششی که به خودمان دادیم از کمبودها و نیستی هایی بود که  در انبارهای ذهن خود ذخیره کرده بودیم .  
ترس و نگرانی و احساسات و عواطف خود را در انبارها ذخیره کردیم و از آن خوراک ها خوردیم از محصول زمینی که از دسترنج خودمان به دست اورده بودیم خوردیم و به دیگران هم دادیم . وقتی چشمان ما به روی خودمان باز شد از درختی خوردیم که فکر می کردیم به ما حیات می بخشد ما در تلاش برای داشتن حیات دویدیم و دویدم تا آن را بدست آوریم
!! غافل از اینکه ما در پدر بودیم !

ما خودمان را از او پنهان کردیم در ذهن خود فکر کردیم که از خدا جدا هستیم و خواستیم خودمان خودمان را بسازیم . اینها تماما دزدین از خداوند است .

ده یک چیست ؟
وقتی که افکار جسم تمامیت ذهن و قلب ما را در بر میگیرد و ما در افکار خود نگران و نا امید بی هویت و به دنبال این هستیم که خودمان خودمان را بپوشانیم در فکر این هستیم که تمام مشکلات خودمان را حل کنیم در واقع داریم در ده درصد خومان زندگی میکنیم . کلام خدا میگوید آن ده درصد را به خانه من بیاور تا صد در صد به تو برکت دهم


امروز خداوند ما را دعوت میکند که ده یک ها را به انبارهای خداوند بیاورید تا در خانه او خوراک باشد و او چنان برکتی به شما خواهد داد که دیگر هیچ نیازی باقی نماند .
ذهن مسیح باید با ذهن ما یکی شود خداوند باید تمامیت ما شود  آن موقع است که اگر در قحطی یا سختی قرار گرفتیم از ذخیره انبار خودمان که با ذهن مسیح یکی شده است خوراک برای خوردن داریم .


آیا به خدا اعتماد می کنیم ؟


آیا او انها را یک نساخت ؟ آنها در تن و روح از آن وی هستند و چرا یک ؟
زیرا در پی نسلی از جانب خدا بود .
ملاکی ۲. ۱۵

ده درصد خود را به یک تبدیل کنید !
وقتی همه چیز در او یکی میشودو ما ده درصد خودمان را به او تقدیم می کنیم .  خداوند از آسمان روزنه های خودش را بر ما فرو میریزد . وقتی دیگر هیچ جدایی بین ما وجود نداشته باشد و همه چیز در یکی بودن با او اتفاق بایفتد ما در صلح با خدا زندگی میکنیم .

زیرا یک بدن هست و یک روح و یک خدا و پدر همه که فوق همه از طریق همه و در همه است . افسسیان ۴. ۴

ایا به خداوند اعتماد داریم از اینکه تمام بذرهایی که سالها در انبارهای خود ذخیره کردیم را در حضورش بیاوریم ؟ شاید به خاطر همین بی اعتمادی است که بحث ده یک برای کلیسا ( بدن مسیح )  مشکل است چرا که نمی خواهد خودش را تسلیم کند .

در عبرانیان ۱۰ به ما میگوید :
به قربانی و هدیه رغبت نداشتی اما بدنی برای من مهیا ساختی از قربانی های تمام سوز و قربانیهای گناه خشنود نبودی آنگاه گفتم اینک من می ایم تا اراده تو را ای خدا به جای اورم  در طومار کتاب درباره ام نوشته شده است .
امروزه چقدر در کلیسا و بدن مسیح قربانی و هدیه اورده میشود از قربانی هایی که خداوند از آنها کراهت دارد او به دنبال قلب و ذهن ما است او به دنبال گوشی میگردد که شنوا به روح باشد .
چقدر امروزه در بدن مسیح قربانی قائن اورده میشود قربانی از دسترج زمین !
متی ۲۳ ایه ۲۳
وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار ! شما از نعناع و شوید و زیره ده یک می دهید اما  احکام شریعت را که همانا پارسایی و رحمت و امانت است ،نادیده میگیرید .
ده یک امری بیرونی نیست که ما آن را به عنوان یک حکم شریعت انجام دهیم در این صورت ما زیر شریعت و زیر لعنت قرار داریم چرا که اگر تمام شریعت را انجام ندهیم زیر لعنت هستیم . ولی مسیح ما را ازاد کرد تا آزاد باشیم . امروز احکام خداوند در قلبها و ذهن های ما نوشته شده است بنابراین ده یک هم امری بیرونی نیست بلکه ده یک یکی شدن با خداوند و زدودن تاریکی ها و اینکه بدانیم ما در پدر هستیم و هویت خودمان را در او پیدا کنیم .

ما فقط متعهد میشویم و حاضریم از تمام گذشته هایمان و همه عقایدمان و از همه دین و مذهب جدا شویم والبته باید  خودمان مایل به جدایی باشیم در آن صورت میتوانیم در حضور او بودن را تجربه کنیم .
و این باعث میشود وقتی در قحطی هستیم نانی برای خوردن داشته باشیم. چرا که در سالهای فراوانی ذهن خود را از افکار جسمانی خاموش کردیم و فقط از روح شنیدیم و این باعث میشود اگر طوفان یا قحطی یا چالشی پیش روی ما باشد ما  نان برای خوردن داشته باشیم .
آیا در انبارهای خود خوراک داریم ؟

به یاد داشته باشید که هر که اندک بکارد  اندک هم خواهد درویدو هر که فراوان بکارد  فراوان هم بر خواهد داشت هرکس همانقدر بدهد که در دل قصد کرده است نه  با اکراه و اجبار زیرا خدا بخشنده شادمان را دوست می دارد و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی  بخشد تا در همه چیز همواره همه نیازهای تان برآورده شود و برای انجام هر کار نیکو به فراوان داشته باشید چنانکه نوشته شده با گشاده دستی به نیازمندان بخشیده نیکوکاری اش جاودانه پاینده است او که بذر  را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم می سازدبذرتان را  مهیا ساخته فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد ساخت آنها از هر حیث دولت مند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی سخاوتمند باشید و این سخاوت شما به واسطه ما به سپاس خدا خواهد انجامید .
دوم قرنتیان ۹ .۶
در زمین خود بذر روح را بکاریم تا بتوانیم دیگران را خوراک دهیم . وقتی از  خوراکهای تقدیمی آزاد شدیم میتوانیم درخانه پدر خوراک واقعی و نان حقیقی را بخوریم و به همان صورت به دیگران هدیه بدهیم . کلام حقیقت را خوراک خودمان و دیگران کنیم . این را بدانیم خداوند بخشنده نیکو را دوست دارد از هر انچه که دارید به دیگران بدهید . زیرا لبهای کاهن می باید معرفت را پاس دارد تا تعلیم را از دهانش بجویند زیرا که او پیام آور خدای لشکرها است . ملاکی ۲. ۷

بذری که با افکار و تعالیم انسان در قلب ها کاشته شود محصول خودش را خواهد داد .
خداوند به ما میگوید نزد من بازگشت کنید و من نیز نزد شما باز خواهم گشت

نان و شراب را از انبارهای خداوند بخوریم تا جان ما تازه شود .
ای جمیع تشنگان نزد ابها بیایید و ای شما که پولی ندارید بیایید بخرید و بخورید !
بیایید شراب و شیر را بی پول و بی بها بخرید ! چرا پول را برای انچه نان نیست خرج می کنید و محنت خویش را برای انچه سیر نمی کند ؟
چیزهای نیکو بخورید تا جان شما تازه شود از من بشنوید تا جانهایتان تازه شود . اشعیا ۵۵
و از ما پادشاهان ساخت و کاهنانی برای خدا و پدر خود بر او جلال و قدرت باد تا ابد امین . مکاشفه ۱. ۶

امروز ما پادشاهان و کاهنان بر روی زمین هستیم . خداوند ما را کاهنان ساخته تا قوم خدا را خدمت کنیم .

کار کاهنان در عهد قدیم گرفتن هدایا و ده یک ها بود . هدایایی که از نوبر محصول  ،تازه ، بدون لکه و بی عیب باشد . گرفتن آن چیزی که هیچ گونه ناخالصی در آن دیده نمیشد . عهد خداوند با لاوی عهد سلامتی و حیات بود .تعلیم صحیح در دهانشان بود و بی عدالتی بر زبانشان یافت نمی شد . و بسیاری را از گناه باز می گرداندند .
چرا که لبهای کاهن می بایست شناخت و معرفت خدا را بیان میکرد.
امروز لبهای کاهنان باید حقیقت و فیض را بیان کند .

هر چند امروز کاهن اعظمی داریم که برای قوم شفاعت میکند ولی خداوند ما را هم کاهنان ساخته بر روی زمین . بنابراین وقتی از پدر بشنویم و انبارهای ما پر شود از روح خداوند  می توانیم به دیگران هم خوراک بدهیم .

امروز کاهن اعظمی داریم که کهانت او بی پایان است او زنده است و برای ما شفاعت میکند .
از ذخیره انبارهای خودمان به او بدهیم از نوبر محصول خود از روح از تازگی کلام از تعالیم صحیح به او خوراک بدهیم . چرا که او از خوراکهایی که تقدیم بتها شده نمی خورد از خوراکهایی که مقداری نفس و مقداری روح است نمی  خورد بلکه از خوراک روح میخورد . هنگامی که ما از نوبر محصول زمین خود به او خوراک بدهیم او با ما همسفره خواهد شد و با ما غذا خواهد خورد . چرا که کلام ما کلام او میشود و ما با هم یکی میشویم و این ازدواج در افکار و ذهن و قلب و روح  ما اتفاق می افتد.
چرا به دنبال غذا به انسان نگاه میکنید
مسیح درون شماست که همه چیز را به ما می اموزد. از کلامی که در جام  نقره است بنوشید یعنی همان شرابی که بیانگر روح کلام و شادی در خداوند است .
فقط از جام بنوشید !
امین و امین.

مقالات دیگر

>