مقدمه :
یوحنا ۳ . ۱۶
 زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر به او ایمان اورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد . 

اگر ما مفهوم حیات جاودان را درک نکنیم آن را ربط خواهیم داد به زمان های آینده !
در واقع منظور از حیات ابدی بهشت نیست بلکه اشاره به نوعی از حیات دارد که متعلق به خود خداست که هیچ نوع وابستگی به چیزی ندارد و به خودی خود وجود دارد.
خداوند هست بدون اینکه نیاز داشته باشد مورد تایید یا محبت قرار بگیرد.
حیاتی ابدی حیاتی است که خداوند از پیدایش تا مکاشفه در کلام خود ما را فرا میخواند که در آن قدم بزنیم و تامل و تعمق کنیم .
او ما را به این حیات دعوت میکند و میخواهد که ما از خلقت قدیم به خلقت جدید تبدیل شویم
حیاتی که هیچ موقع مرگی در آن وجود ندارد .
آدم و حوا محروم شدند از این حیات و فکر کردند که باید از دانش و حکمت دیگری هم بخورند تا حیات داشته باشند در واقع آنها فکر کردند که باید چیزی به آن حیات اضافه کنند تا بتوانند وارد حیات شوند در صورتی که آنها لازم بود فقط از میوه پارسایی آن درخت بخورند و تا ابد حیات داشته باشند .

کلام خدا حیات را به درختی تشبیه میکند که همواره در کنار جویباری است که میوه میدهد و برگهای آن نیز پژمرده نمی شود . مزمور ۱. ۳

حیات در مسیح است

یوحنا ۱۵. ۵
من تاک هستم و شماشاخه های آن کسی که در من می ماند و من در او میوه بسیار می آورد زیرا جدا از من هیچ نمیتوانید کرد .
  • مسیح گفت حیات خودتان را در چیزهای دیگر جستجو نکنید چون حیات شما در من است .
  • اومنبع و سرچشمه حیات است و حیات از او صادر میشود .
  • عیسی گفت من رستاخیز و حیات هستم .

بنابراین با توجه به مطالبی که خواندیم دو نوع حیات وجود دارد ،دو نوع کیفیت حیات وجود دارد .
اول اینکه حیاتی هست که وابسته به هیچ چیز نیست چون او خالق هستی هست و حیات در خودش وجود دارد و شرایط حیات او را تغییر نخواهد داد چرا که او در زمان نیست یعنی ابتدا و انتها ندارد .
دوم اینکه حیات دیگری وجود دارد که وابسته به محیط بیرون آب و غذا و خورشید و روز و شب و خونی که در بدن دارد و حیاتش را از محیط بیرون میگیرد و به انها وابسته است .
همان طور که ما دانش و شناختی از درخت شناخت نیک و بد پیدا کردیم و متوجه شدیم که خوردن از میوه آن درخت دوری از خدا و در نهایت مرگ را برای ما در پی داشت همان طور هم ما دانش و شناختی را باید جستجو کنیم که برای ما حیات و ارامش را به ارمغان اورد.

چگونه دانشی از حیات ابدی دریافت کنیم ؟

کولسیان ۳ .۱ پس چون با مسیح برخیزانیده شده اید آنچه را که در بالاست بجویید آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است به انچه در بالاست فکر کنید نه به انچه بر زمین است زیرا مُردید و حیات شما اکنون در خدا پنهان است چون مسیح که حیات شماست آشکار شود انگاه نیز همراه او با جلال اشکار خواهید شد .
اگر میخواهیم حیات ابدی را تجربه کنیم باید به انچه در بالاست تامل و تعمق کنیم
چرا که حیات ما در مسیح مخفی است .
منظور چیست ؟
اگر شما گنجی را داشته باشید و آن گنج در جایی مخفی باشد کاری که شما انجام می دهید به آن گنج فکر میکنید تا آن را پیدا کنید .
اگر ما ندانیم که حیات ابدی وجود دارد هرگز وارد آن نخواهیم شد .
پس ما باید آن حیات که در مسیح مخفی است را جستجو کنیم تا وارد آن شویم .
این حیات امد و خودش را به عنوان پسر خدا معرفی کرد و ما امروز او را میبینیم .
فکر کردن و تامل کردن در کلام خدا باعث میشود که ما به شناختی از خدا پی ببریم و این شناخت ما را وارد حیات میکند چگونه میتوانیم در این حیات قدم بزنیم ؟ وقتی که از طریق روح هدایت میشویم و در آن حیات تعمق میکنیم میوه های روح در ما متولد میشوند طبق غلاطیان ۵ بر طبق روح فکر میکنیم بر طبق روح هدایت میشویم و آن روح که هدایتگر ما است ما را به چشمه آب حیات رهبری میکند و چون این درخت حیات ریشه هایش در آب است پس میوه ای که تولید میکند محبت ، شادی ، آرامش، صبر، خویشتنداری ،مهربانی ،نیکویی، وفاداری و فروتنی است .
هیچ شریعتی نمیتواند این میوه ها را در ما تولید کند مگر شریعت خداوند که طبق رومیان ۸ شریعت خدا روح حیات بخش است فقط قانون یا شریعت خدا که روح حیات بخش است میتواند میوه محبت را در من و شما تولید کند چرا که ما از محبت او سرشار میشویم و دیگر نیازی به محبت دیگران نخواهیم داشت چون خود ما منبع محبت میشویم و میتوانیم دیگران را محبت کنیم و این از اعمال ما سرچشمه نمیگیرد بلکه از حیات و عشق و محبتی است که در درون ما قرار دارد سرچشمه می گیرد .
حیات درون خود را به حرکت دراورید دانه یا بذر تا زمانی که در دست شماست همان دانه می ماند پس بذر کلام خدا را در قلب خود بکارید روح حیات بخش به آن بذر رسیدگی میکند شخم میزند و ابیاری میکند تا بذر تبدیل به درختی شود و میوه آورد و آن میوه به شما حیات می بخشد . هللویا

در صلیب و دفن و رستاخیز عیسی مسیح تفکر کنیم .

اول قرنتیان ۲. ۲ زیرا عزم جزم کرده بودم در میان شما چیزی ندانم جز عیسی مسیح آن هم عیسی مصلوب .

تامل کردن در صلیب و مُردن و رستاخیز است که ما را وارد حیات ابدی می کند .
صلیب مسیح به ما ثابت میکند که تفکر در مورد دانش نیک و بد فقط مرگ را به ما نشان میدهد تفکر در این دانش میوه خشم و نفرت را در ما تولید میکند و این خواست و اراده خدا برای ما نیست
خواست و اراده خدا برای ما این بود که از میوه درختی بخوریم که پارسایی را به ما نشان دهد تا ما متوجه شویم که فرزندان و وارثان پدر هستیم و در این شادی هر روز با او قدم بزنیم و در استراحت با او زندگی کنیم .
چیزی که من دوست داشتم در آخر این مقاله بنویسم این هست که ما هرگز نمیتوانیم به درخت حیات دسترسی داشته باشیم مگر اینکه به صلیب او نگاه کنیم چرا که عیسی گفت من راه راستی و حیات هستم اگر صلیب را نگاه نکنیم و خودمون را انجا نبینیم نمی توانیم از میوه آن درخت بخوریم چرا که ما با مسیح مُردیم و دیگر ما نیستیم که زندگی میکنیم بلکه مسیح در ما است .

کلام خدا به ما میگوید که اگر با او مُردیم با او هم رستاخیز خواهیم کرد پس اگر در مرگ با او شریک هستیم در رستاخیز با او هم شریک هستیم و این در مورد آینده نیست بلکه همین امروز با باور قلبی وارد رستاخیز او می شویم .
و آن اینکه آنچه در عقب است به فراموشی می سپارم و به سوی انچه در پیش است خود را به جلو کشانده برای رسیدن به خط پایان می کوشم تا جایزه ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فرا خوانده است. فیلیپیان ۳. ۱۳

پس طبق همین آیه دسترسی به حیات هدیه ای است که رایگان برای ما مهیا شده چیزی که مهم است به فراموشی سپردن آن چیزی است که جان و نفس من آن را دوست داشت ولی جالبه بدانیم که کلام خدا در مکاشفه ۱۸. ۱۴ این طور می فرماید : آن میوه که جانت تمنایش را داشت از تو در گذشته .
آن درخت را عیسی بر روی صلیب خشک کرد تا دیگر هرگز میوه ندهد پس با قلبی باز وارد حیات خداوند می شویم و در کلام او تفکر میکنیم چرا که بره از مرکز تخت شبان ما خواهد بود و ما را هدایت خواهد کردبه نهر آب حیات جایی که فقط یک درخت حیات وجود دارد که دوازده ماه سال میوه میدهد و برگهای ان برای شفای قوم ها خواهد بود .
هر که طالب است از آب حیات به رایگان بگیرد
مکاشفه ۲۲. ۱۷
امین بیا ای خداوند عیسی !

مقالات دیگر

>