جام نقره در دستان یوسف !
مقدمه :

یوسف به خدمتگزار خود گفت :
خورجینهای این مردمان را تا آنجا که بتوانند ببرند از آذوقه پر کن و نقد هر یک را در دهانه خورجینش بگذار .سپس جام نقره را در دهانه خورجین کوچکترین بگذار همراه با بهای غله اش .
پیدایش ۴۴. ۲
اولین نکته ای که باید متوجه باشیم معنی و مفهوم کلمات است این مقاله در رابطه با جام نقره و نوشیدن از آن و اینکه چرا باید از آن نوشید است . همگی ما در درون خود جام نقره را داریم که باید از آن بنوشیم . وقتی درک ما از این مطالب باز شود بهتر می‌توانیم متوجه کلمه جام نقره شویم . 
پس در این مقاله با من همراه باشید تا مکاشفات بیشتری را از این ایات داشته باشیم .
گندم در دستان یوسف است!
یوسف کسی بود که غله و آذوقه فراوانی داشت چرا که وقتی در مصر خشکسالی شد او آذوقه را در محلی جمع آوری کرد بنابراین یوسف منبع اصلی خوراک بود برای دیگران . یوسف چه معنی دارد و در کلام به چه کسی تشبیه شده ؟ یوسف یعنی اضافه کردن ،افزایش دادن و یوسف امروز برای ما عیسی مسیحی هست که همه چیز نزد او است .گندم و غله و تمام خوراک اسمانی نزد اوست در واقع گندم که نمادی از غذای روح است امروز نزد عیسی مسیح است .
 
در دوران یوسف قحطی شدیدی سرزمین مصر را فرو گرفت مردم به دنبال خوراک بودند تا بخورند و نمیرند !
یعقوب پدر یوسف پسران خودش را فرا می‌خواند و به آنها می‌گوید : در مصر غله برای فروش یافت می‌شود به پسرانش گفت : چرا به یکدیگر می‌نگرید؟ اینک شنیده ام که در مصر غله برای فروش هست بدان جا بروید و برای ما غله بخرید تا زنده بمانیم و نمیریم .
یعقوب به پسرانش گفت چرا به یکدیگر مینگرید؟
امروز مسیح درون شماست که همه چیز را به ما می آموزاند پس چرا به یکدیگر می‌نگرید؟
این ایات چه مفهومی برای ما دارند ؟
آیا ما امروز هم کلام خدا را به عنوان یک کتاب تاریخی یا داستان های زیبا می‌خوانیم یا
از طریق روح خداوند . پس به درون بروید و غذای روح را بخورید .
 
در این مقاله به شما کمک خواهم کرد تا درک بهتری از این فصل از کلام را داشته باشید .
جام نقره در خورجین بنیامین

این بار جام نقره در دستان بنیامین است پسر دست راست خدا کسی که باید از آن مینوشید .
واین به بدین گونه است که همه ما به عنوان بدن مسیح از یک روح مینوشیم در واقع ما از مسیح مینوشیم .

جام نقره چه مفهومی دارد ؟ جام نقره یک ذهن الهی است که در انسان وجود دارد ،نقره نمادی از رستگاری است که انسان در آن درگیر و شریک است .
جام طلایی ذهن الهی است .
در واقع جام نقره ذهن الهی در انسان است که وقتی این دو جام با هم یکی شوند تو از کلماتی که در جام است مصرف میکنی .  یوسف کسی بود که از آن نوشید و با آن پیشگویی کرد.

آنچه در جام نقره ای است چیست ؟
شرابی که بیانگر روح کلام و شادی خداوند است در اصل ما چیزی را میخوریم که از قبل در درون ما است .ما از قدرت درک .قدرت حکمت .قدرت شفا، قدرت شناخت مینوشیم .
عیسی در عهد جدید در میزی که برای شاگردان مهیا کرد به آنان گفت :
به شما می‌گویم که از این محصول مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدر خود تازه بنوشم . 
متی ۲۶. ۲۹
آیا امروز در عهد تازه و جدید نیستیم ؟
آیا عیسی جانش را برای ما نداد ؟
آیا روح القدس را بر روی ما نریخت ؟
زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست بلکه پارسایی سلامتی و شادی در روح القدس است . رومیان ۱۴. ۱۷
امروز پادشاهی خدا درون ما است . لوقا ۱۷ . ۲۱
منظور از خوردن و نوشیدن در پادشاهی خدا چیست ؟
عیسی گفت زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست . ما می‌توانیم در جسم یک مراسم عبادتی داشته باشیم و می‌توانیم مراسم تشریفاتی هم برای خوردن و نوشیدن داشته باشیم اما اینها تنها نمادی از کار خوردن و نوشیدن را برای ما داشته باشند اما قادر به پاک کردن وجدان ما را نداشته باشند . این را در نظر داشته باشیم تا زمانی که به پشت پرده وارد نشویم نمی‌توانیم شادی و سلامتی یا شالوم یا پارسایی را درک کنیم . این راه ورود به مکان قدس القدس را عیسی باز کرد وقتی بدن او پاره شد ما از جسم خارج شدیم و وارد عمق خداوند شدیم ما تازه وارد روح خداوند شدیم آنجاست که وجدان های ما از اعمال مرده پاک شد و ما با جسارت به تخت فیض نزدیک شدیم .

اگر طبق عبرانیان ۹. ۸ درک نکنیم که
بدن عیسی پاره شد تا ما وارد قدس القدس شویم ما تمام مراسمات و تشریفات را درست و کامل به عمل می اوریم ولی وارد مکان اصلی روح القدس نخواهیم شد .
تمام کلام به طور جسمانی برایمان آشکار می‌شود ولی وقتی به درون برویم به جسم پاره شده عیسی و از آنجا داخل شویم مکاشفه ای خواهیم داشت از اینکه وقتی جام را مینوشیم فقط پدر می‌تواند این را برایمان آشکار شد . یعقوب و یوحنا شاگردان عیسی می‌خواستند به صورت جسمانی در پادشاهی خدا باشند ولی عیسی به آنان گفت آیا میتوانید از جامی که من مینوشم شما هم بنوشید ؟ عیسی به انها گفت مکاشفه این پادشاهی و خوردن از جام را فقط پدر بر شما آشکار می‌کند. و این فقط از طریق روح القدس اتفاق می‌افتد نه افکار جسمانی .
چرا جام دزیده شد ؟
در داستان یوسف ، یوسف وانمود کرد که آنها آن جام را دزدیده اند . اما جام در خورجین بنیامین یافت شد .
خدمتگزار تمام خورجین های پسران یعقوب را نگاه کرد تا ببیند جام نقره در خورجین چه کسی است . پسران یعقوب گفتند ما چنین کاری نکرده ایم ما جام را بر نداشته ایم . خدمتگزار گفت بسیار خوب چنان شود که می‌گویید نزد هر که یافت شود او غلام من خواهد شد بقیه شما بری خواهید بود .
پیدایش ۴۴. ۱۰
آنگاه او از خورجین برادر بزرگتر شروع به تفتیش کرد تا به کوچکترین رسید و جام در خورجین بنیامین یافت شد .
چرا جام دزدیده شد ؟ به خاطر اینکه شما باید این را کشف کنید آنها باید خدا را جستجو می‌کردند .
  • بنیامین یعنی پسر دست راست خدا
    بنیامین نماینده بدن مسیح است و یوسف یک انسان کامل .
امروز ما به عنوان بدن مسیح تصمیم نمیگیریم جام را بگیریم بلکه فقط از آن مینوشیم .
چرا این کار را میکنیم ؟
شرابی که در جام ریخته شده نمادی از چیست ؟

روح و کلام و تبدیل شدن آن کلام به ما .
پس جام پنهان است زیرا جام آغازی مخفی است که ما باید از طریق روح به این چیزها برسیم این تنها راهی است که می‌توانیم به آغاز پنهان برسیم و روح درون ما شروع به فاش کردن آن برای ما می‌کند.
سفر به عهد جدید در فیض و رحمت
شرکت ناشایسته در شام خداوند
قبل از اینکه وارد عهد جدید شویم و در مورد جام و خوردن و نوشیدن از جام عهد جدید ادامه دهیم بهتر است در مورد خوردن و نوشیدن بیشتر بدانیم . پولس رسول در اول قرنتیان فصل های ۱۰ و ۱۱در مورد خوردن و ضیافت بت‌ها و شام خداوند صحبت می‌کند. آیا ما امروز در بدن و خون عیسی شریک هستیم یا در خوراک تقدیمی به بت‌ها.
اگر بخواهیم به صورت جسمانی از خوردن و نوشیدن صحبت کنیم این مطالب هیچ سودی
 برای ما نخواهد داشت .
در اول قرنتیان ۱۱ پولس مطلبی را برای همه روشن می‌کند از اینکه سر هر مرد مسیح است سر زن مرد است و سر مسیح خداست . بنابراین باید اول از همه متوجه این باشیم که کسی که بدن را هدایت و رهبری می‌کند تنها یک سر است آنهم مسیح است بنابراین معلمان و رهبرانی که در این بدن قرار دارند باید درست مانند عیسی بدن و خون عیسی را آموزش دهند .بنابراین روح تمام اینها را برای ما مشخص میکند . وقتی می‌گوییم بدن مسیح از یک بدن روحانی صحبت میکنیم .
 
بنابراین ما همیشه در بدن و خون طبیعی بوده ایم در آنجا ساکن بوده ایم یاد گرفته ایم و آموزش دیده ایم ولی الان زمان آن رسیده که وارد بدن مسیح شویم و این بار از روح خداوند تعلیم بگیریم و آموزش ببینیم .
ما یا خود را در بدن و خون آدم می‌سازیم و بنا میکنیم یا در بدن و خون مسیح . ساختن در بدن مسیح مکاشفه ای از راز مسیح را به ما می‌دهد که جسم و خون نمی‌تواند و قادر نیست این مطالب را برای ما آشکار کند . مسیح پسر خدا زمانی برای پطرس آشکار شد که او از جسم و خون خارج شد و این که مسیح پسر خداست را پدر برای او اشکار کرد . بنابراین امروز کلیسا به عنوان بدن مسیح به عنوان بنیامین که پسر دست راست خداست باید مکاشفه ای از خوردن و نوشیدن داشته باشد .
پولس در اول قرنتیان ۱۱ می‌گوید: زیرا وقتی گرد هم می آیید به جای فایده باعث ضرراست .
چرا ؟؟
پولس دوباره به انها یاد آوری می‌کند از اینکه عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کردفرمود این است بدن من برای شما این را به یاد من به جای آورید . به همین سان پس از شام جام را گرفت و فرمود این جام عهد جدید است در خون من .
آیا امروز خوردن و نوشیدن از نان و خون مسیح یک عمل جسمانی است یا نه در عهد جدید همه چیزتازه شده است .
پولس اشاره میکند و می‌گوید اگر تشخیص ندهید که این بدن و خون برای چیست شما محکومیت خودتان را مینوشید . به خاطر همین عده ای بیمار و ضعیف و شماری هم خفته اند
چه کسانی خفته اند یا مرده اند ؟ کسانی که در دین و مذهب و شریعت هستند آنها رستاخیز مسیح را هنوز درک نکرده اند و رستاخیز فقط مربوط به مردگان در مسیح است .
افکار جسمانی فقط مرگ را در جسم فیزیکی و بیماری یا ضعف را در بدن فیزیکی می‌بیند و فکر می‌کند پولس به این چیزها اشاره دارد . پولس مکاشفات زیادی داشت از خداوند و یکی از مکاشفات او همین بود که می‌گوید شما هنوز خون و بدن مسیح را درک نکرده اید شما هنوز جسمانی وارد سفره خداوند میشوید به خاطر همین همیشه در محکومیت هستید .شما هنوز به صورت جسمانی نان را می‌خورید و این خوردن هیچ سودی برای شما ندارد چرا که قلب شما هنوز قوت ندارد
اگر متوجه این نباشیم ما هنوز خوراک را تقدیم به بت ها کرده ایم و بدن و خون مسیح را درک نکرده ایم .
پولس در عبرانیان ۱۳ .۹ می‌گوید
 با تعالیم مختلف از راه به در مشوید زیرا نیکوست که دل انسان از فیض تقویت یابد نه از خوراکهایی که برای معتقدان به انها نفعی ندارد .

پولس خیلی شفاف می‌گوید اگر قلب ما امروز شادی آرامش پارسایی در روح القدس را دریافت نکرده به خاطر اینکه ما از فیض نمیخوریم . چرا در بدن خود احساس ضعف و ناتوانی دارید به خاطر این هست که فیض را نمی‌خورید.
خون مسیح را در درون برای چه چیزی می‌نوشید؟ به خاطر اینکه او وجدان های ما را از اعمال مرده پاک کرده .
عبرانیان ۹. ۱۴
خون عیسی رحمتی است که نیاز امروز ما است ما به رحمت او در زمان های تنگی و وسوسه ها نیاز داریم .
ما به فیض نیاز داریم تا بخوریم تا ضعف ما به قوت تبدیل شود . پولس در یک ضعف افتاده بود او از خداوند درخواست کرد تا آن ضعف را بردارد ولی خداوند به او گفت فیض من تو را کافیست چرا که قوت من در ضعف به کمال می‌رسد.
 
اگر هنوز در جسم و خون وارد سفره خداوند شویم و هنوز احساس گناه و تقصیر داشته باشیم این یعنی اینکه خون مسیح هیچ قدرتی برای ما نداشته و اگر نان را تشخیص ندهیم و بخوریم هیچ مکاشفه ای از فیض خداوند نداریم .
جام پنهان است و در روح آشکار می‌شود
در پایان این مقاله میخواهم به آنچه نوشته شد بپردازم .
گندم در دستان یوسف بود غذای روح در دستان یوسف بود .مصر سرزمین اسارت و سرگردانی بود
یعقوب به پسرانش گفت بروید گندم بخرید و بیاورید ولی چرا به یکدیگر می‌نگرید؟
منظور او امروز برای ما این است اگر وارد بدن نشوید اگر به درون نروید و پاره شدن بدن مسیح را نبینید شما هنوز به یکدیگر نگاه می‌کنید و به دنبال نان هستید . در غیر این صورت شما وارد شریعت میشوید و مجبور میشوید سنگ را تبدیل به نان کنید و بعد بخورید !
امروز گندم آن غذای اصلی در درون ما است به درون خود بروید و فیضی را دریافت کنید که در زمان نیاز یاریتان برساند . وقتی در وسوسه و مشکلات هستید اگر انبارهای ما مثل یوسف پر و لبریز نباشد ما در ضعف و درد قرار می‌گیریم. بنابراین باید انبارهای ما از کلام خدا پر باشد تا در زمان نیاز بخوریم و قوت بگیریم . این فیض خداوند است این هدیه و خوراکی است که هیچ پول یا بهایی نیاز نیست پرداخته شود بلکه رایگان است و امروز ما می‌توانیم ازآن خوراک بخوریم تا جان ما تازه شود .
 
مادر عیسی وقتی شراب تمام شد به عیسی گفت شراب آن شادی در روح القدس تمام شده تمام تمرکز انسانها در جشن عروسی به نیستی ها و کمبودهاست کاری را انجام بده . عیسی آن کلام را تبدیل به شادی کرد و تمام نیستی ها به هستی تبدیل شد .
 
آنچه باید از جام نقره فهمید این است که در درون هرکدام از ما جام نقره و جام طلایی است بنابراین این دو باید یکی شوند و ما باید از کلماتی که در جام است بخوریم و بنوشیم تا مکاشفات بیشتری از خداوند داشته باشیم .
خوردن از جام خداوند پادشاهی را برای ما به ارمغان می آورد که شادی و آرامش و پارسایی در روح القدس است .
خوردن از جام نقره به ما درک و قدرت و حکمت می‌بخشد. چشمان قلب ما را روشن می‌کند و ما می‌توانیم با جسارت و با اطمینان کامل به تخت فیض وارد شویم تا رحمت بیابیم .
این تنها راهی است که می‌توانیم به آغاز پنهان برسیم .
فیض عیسی مسیح با شما

مقالات دیگر

>