او ما را با خودش پیوند می‌زند 
آیا تا به حال به پیوند زدن درخت انگور نگاه کرده اید ؟ شاید خود شما این کار را انجام داده باشید .
در واقع وقتی می‌خواهیم یک شاخه از درخت انگور را به تنه اصلی پیوند بزنیم درخت اصلی باید قسمت هایی از آن بریده شود تا بتوان آن شاخه را به تنه اصلی پیوند زد .
تنه اصلی درد زیادی را متحمل می‌شود و همین طور
شاخه پوسته های اضافیش بریده می‌شود تا پوسته زیرین آن که تازه و سبز است بتواند در تنه اصلی فرو رود .
وقتی این اتفاق افتاد آن دو به هم وصل می‌شوند یا پیوند می‌خورند. برای بهبود بخشیدن بر روی آن قسمت گِلی را درست می‌کنند و در قسمت باز این تنه قرار می‌دهند دور آن را پوشش می‌دهند در واقع مرهمی بر روی آن می‌گذارند تا باعث بهبودی گردد . چقدر این پیوند و وصل شدن برای تنه و شاخه دردناک هست انگار باید زخمی ایجاد شود باید پوسته های اضافی از شاخه جدا شود ولی در نهایت این پیوند و وصل شدن باعث می‌شود یک شاخه به تنه اصلی وصل شود .
این پیوند من را به یاد صلیب و رستاخیز مسیح انداخت . او گفت از زخم های من شفا یافتید حال آنکه به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد
اما خواست خداوند این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازد چون جان خود را قربانی گناه ساخت . او ثمره مشقت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد . اشعیا ۵۳.

در رومیان باب ۱۱. ۲۳ می خوانیم که :
زیرا خدا قادر است آنها را بار دیگر پیوند بزند .
اگر باور و ایمان داشته باشیم در عشق با او پیوند میخوریم .
پیوند با تنه اصلی باعث می‌شود تا در عشق و ایمان به او وصل باشیم از ریشه اصلی تغذیه بگیریم چرا که ریشه ما را حمل می‌کند و او ما را تغذیه می‌کند.
عیسی گفت من تاک هستم و شما شاخه های آن .
آیا جدا بودن باعث ثمر دهی می‌شود به مطلب بالا توجه کنید اگر شاخه به تنه پیوند زده نشود آیا می‌تواند ثمر بدهد مثلما خیر !
او گفت در محبت من بمانید تا شادی شما کامل شود . آیا محبتی بیشتر از این وجود دارد که تنه اصلی بدنش سوراخ شود تا بتواند شاخه را در خودش جای دهد؟ آیا عشقی بالاتر از این داریم که کسی جان خودش را برای کسی بدهد ؟ اینکه او می‌گوید من قلبم را شکاف میزنم تا تو را در خودم جای دهم ؟
این شگفت انگیز است وقتی او از طریق نشان دادن چگونگی پیوند زدن یک درخت قلبش را برای ما باز می‌کند .
عیسی گفت در من بمانید بدون من هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید .دوباره به این درخت فکر کنید اگر یک شاخه خشک جایی باشد چگونه می‌تواند رشد کند ؟
دسترسی به تمام حکمت و گنج و حقیقت و ایمان و.... چگونه امکان پذیر است ؟ مگر اینکه به تنه اصلی وصل باشیم در غیر این صورت تلاش ما بی فایده و بی ثمر است .
جامعه ۴. ۱۰
دو از یک بهترند اگر یکی بیافتد دیگری رفیق خود را بلند می‌کند
اگر دو تن کنار هم بخوابند گرم خواهند شد اما آنکه تنهاست چگونه گرم تواند شد ؟

ماندن و پیوند خوردن در حیات به ما کمک می‌کند تا در هم تنیده شویم او به یاری ما می‌آید و ما را دلگرم می‌کند او در زمانهای سختی به ما قوت می‌بخشد توافق با او مشارکت با او باعث می‌شود در مسیر هدایت درست قرار بگیریم .
عیسی گفت جدا از من هیچ کاری نمی‌توانید کرد .
هر چقدر در او بمانیم از شیره مقوی این درخت تغذیه می‌شویم
هر چقدر در او بمانیم تمام حکمت آسمانی را دریافت میکنیم
عشق واقعی را موقعی دریافت میکنیم که بفهمیم در یکی بودن با او چه اتفاقی افتاد .
چون او زنده است شما نیز خواهید زیست .در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما . روزی که پیوند خوردی با تنه اصلی روزی که به درون تنه اصلی فرو رفتی روح تو با او یکی می‌شود وتو در این عشق می مانی و میفهمی که او هیچ موقع تو را ترک نمیکند و بی کس نمی‌گذارد. خون جاری از درون تنه اصلی مرهمی است بر وجدان ما او با خونش ما را تغذیه می‌کند .
دوست عزیز پیوند با این درخت حیات باعث می‌شود بفهمید که در مرگ و رستاخیز او شریک هستید مرگ در انسان قدیم با افکار قدیم و رستاخیز با کسی که جان خودش را داد تا با ما یکی شود و در ما ساکن شود . حیات تازه در این پیوند خودش را آشکار می‌کند جوانه تازه شروع به رشد کردن میکند و کسی که در او است یک جوانه تازه است که از روح تولد یافته از تخم غیر فانی درختی که همیشه در خودش حیات دارد و همین طور حیات بخش است .
خوشابحال کسی که شبانه روز در این حیات تعمق و تفکر می‌کند او مثل درختی است نشانده در کنار جویبار که میوه خویش را به بار می آورد و برگش نیز پژمرده نمی‌شود .

با هر درخت دیگری که پیوند خوردی او آن را قطع می‌کند او تمام هویت اشتباه را از تو می‌گیرد و با درخت حیات پیوندت می‌زند تا یکی بودن در عشق را ببینی و بچشی .

پیوندت مبارک دوست عزیز
#وبلاگ

مقالات دیگر

>