انجیل پادشاهی
مقدمه
ای سواحل دوردست خاموش باشید و به من گوش بسپارید ،ای ملتها نیروی خویش تازه کنید . پیش آمده لب به سخن بگشایید بیایید تا با هم برای محاکمه نزدیک آییم .
آن کیست که فاتحی پارسا از شرق بر انگیخت ، و او را به خدمت خویش برگماشت ؟ که قومها را تسلیم وی می کند و پادشاهان را مطیع وی می گرداند .
اشعیا ۴۱ .۱

 او کیست ؟

او از شرق طلوع کرده او خورشید پارسایی فرمانروای پادشاهان است .

 خورشید روز جدید از مردگان برخاسته و او فرمانروای پادشاهان است .عیسی رستاخیز کرده مثل خورشید می ماند برای ما . چهره او مثل خورشید درخشان می تابد بر ما که ما پارسایی را دریافت کنیم.
خورشید پارسایی طلوع خواهد کرد تا تیشه به ریشه درختان بزند او آفتاب عدالت خود را می تاباند بر ضد تمام باور و هویت اشتباهی که در ما ریشه دوانیده بود ولی چطور ؟
او از طریق روح خودش ریشه هایی که داشت در ما میوه می داد را بر میدارد .میوه هایی که بر اساس روح نبود . او میوه را درست نمی کند بلکه درخت را کامل از بین می برد . او خورشید پارسایی است.
پادشاهی چیزی نیست که در آینده بیاید پادشاهی آمده ! وقتی گوش ما باز باشد متوجه می شویم که زمان به کمال رسیده و پادشاهی آسمان در دسترس است .
پادشاه پادشاهان کسی است که اسمان و زمین قدیم را از بین می برد تا تخت سلطنت خود را در زمین جدید برقرار کند اسمانی که داشت بر زمین حکمرانی میکرد مثل طوماری جمع می شود . او ماه و ستاره و خورشید قدیم را از بین می برد چیزی که از دید ما نور بود را می لرزاند و آسمان و زمین جدید را بر قرار میکند . این کار را فرمانروای پادشاهان انجام می دهد .
پس باید حاکمان جدید در من قرار دهد انجاست که تخت پادشاهی او می اید بر زمین و آسمان من .

انجیل پادشاهی بدون شفا اتفاق نمی افتد

حکومت کردن مملکتی که در آن پادشاهی وجود دارد صد در صد باید حرف های او قوانین او حکم او به کار گرفته شود!
عیسی وقتی در جسم روی زمین بود چه چیزی را بشارت داد ؟ او انجیل پادشاهی را بشارت داد .او هر نوع درد و بیماری را شفا داد پس اولین چیزبرای ما شفا هست .
پادشاهی که روی زمین بود داشت در بدن فیزیکی ما حکم می کرد. انجیل پادشاهی وقتی بشارت داده می شود هر نوع بیماری را از بین می برد و شفا وارد می شود ما انجیل پادشاهی بدون شفا نداریم ! کلام خدا در متی ۳. ۲ می فرماید :
توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است .
معنی توبه چیست ؟
یعنی تغییر جهت ،تغییر ذهن ما نسبت به فکر خداوند. تغییر فکر من باعث می شود پادشاهی که امده و در دسترس هست را تجربه کنم پس من قبلا بر اساس پادشاهی آسمان فکر نمی کردم ولی الان این فرصت پیش آمده که من و شما تغییر تفکر داشته باشیم و از مسیر مرگ به مسیر حیات در حرکت باشیم .

پادشاهی چگونه در دسترس است ؟
متی ۵. ۳
خوشا به حال فقیران در روح زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است .

چه کسی فقیر است ؟ کسی که احساس نیاز می کند . اگر بخواهم مثالی زمینی بزنم اگر ما نیاز به غذا داشته باشیم یا چیزهای دیگر ما فقر جسمی داریم و تلاش می کنیم که فقر را بر طرف کنیم و این فقر جسمانی است .
ولی عیسی به ما تعلیم دیگری می دهد .اگر می خواهی پادشاهی آسمان را تجربه کنی باید فقیر در روح باشی !
باید احساس نیاز در روح داشته باشی .

فقر در روح جایی هست که ما بر اساس شریعت زندگی نمی کنیم بلکه از طریق ایمان مسیح .

روح همیشه سمت پادشاهی است نه انبیا و شریعت .
شریعت ما را به پادشاهی نمی رساند .
پس پادشاهی متعلق به پسران خداست چون در روح فقیر هستند .


فریسان داشتند خوشان را پارسا می شماردند و به آن فخر می کردند از طریق اعمال. کلام خدا به انها میگوید که هر چیزی که شما ان را ارج می نهید در نظر من کراهت اور است .
لوقا ۱۶ . ۱۵
شما آن کسانید که خویشتن را به مردم پارسا می نمایید ،اما خدا از دلتان اگاه است انچه مردم ارج بسیارش نهند در نظر خدا کراهت اور است .
تورات و انبیا تا زمان یحیی بود از ان پس پادشاهی خدا بشارت داده می شود .

عیسی به ما تعلیم می دهد که پادشاهی بعد از انبیا و شریعت می اید .
عیسی امد و گفت زمان به کمال رسیده !
امروز برای ما چطور هست ایا هنوز به شریعت و انبیا گوش می دهیم یا به پسر خدا !
شریعت و انبیا شاهدانی بودند بر مسیحی که قرار بود بیاید اونها نبوت کردند تا زمان یحیی .
پادشاهی چیزی نیست که در آینده بیاید بلکه امروز آمده !
اگر گوش ما باز باشه و خبر خوش را باور کنیم ما پادشاهی خواهیم کرد چون اراده خداوند پادشاهی آسمان است بر روی زمین .

در خروج باب ۱۹ ایه ۶ می خوانیم که :
حال اگر واقعا صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید از میان جمیع قومها ،ملک خاص من خواهید بود زیرا تمامی زمین از آن من است . شما برای من مملکتی از کاهنان و امتی مقدس خواهید بود .

ولی ایا این اتفاق افتاد ؟ خداوند به انها وعده داده بود که انها پادشاه و کاهن هستند بر روی زمین ولی این اتفاق نیافتاد . اگر صدای خداوند را بشنویم و تعلیم او را بپذیریم قومی خواهیم بود که میوه پادشاهی را می اورد.

پادشاهی کجا و کی می اید ؟

وعده پادشاهی خدا در بهشت نیست !

ایا امروز این سوال من و شما هم است که پادشاهی کی و کجا می اید ؟!

لوقا ۱۷ . ۲۰
کلام خدا می فرماید : امدن پادشاهی خدا را نمی توان با نگاه کردن دریافت کرد و کسی نخواهد گفت اینجا یا انجاست زیرا پادشاهی خدا در شماست .


برای فریسان بحث زمان و مکان خیلی مطرح بود و عیسی در پاسخ به سوال انها این ایه را میفرماید که پادشاهی خدا در درون شماست .
پس بحث زمان و مکان برداشته شد !

امروز برای ما هم همین طور است پادشاهی ربطی به شب و روز زمان و مکان ندارد چون جنس این پادشاهی از اسمان است و پادشاهی در درون روح القدس است چرا که کلام خدا در رومیان
۱۴ . ۱۷ این طور می فرماید : پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست بلکه پارسایی ،سلامتی و شادی در روح القدس است . امروز روح القدس در درون ما قرار دارد . من باور دارم که
پادشاهی خداوند به جای منتظر ماندن و خیره شدن به بیرون ، خیره شدن به درون است فکر کردن در درون مکاشفه داشتن و فهمیدن و درک کلام و حکمت خداست .
افرادی که پادشاهی زمین را دارند این خصوصیات را دارند 👇
پارسایی و در مسیر درست قرار گرفتن را متوجه شدند خودشان را پسر خدا میدانند ،سلامتی یعنی همه چیز را در کامل بودن می بینند هیچ چیزی از نظر آنها خراب نیست ،انها شادی کامل در روح القدس را دارند .
وقتی پارسایی و سلامتی و شادی را داشته باشیم من و شما پادشاه این پادشاهی هستیم !
شما پادشاه قلمرویی هستید که خدا انتخاب کرده برای خودش !

   چگونه سلطنت کنیم ؟

اگر فیض و پارسایی را دریافت کنیم سلطنت خواهیم کرد .
زیرا اگر به واسطه نافرمانی یک انسان مرگ از طریق او سلطنت میکرد چقدر بیشتر آنان که فیض بیکران خدا و عطای پارسایی را دریافت کرده اند توسط آن انسان دیگر یعنی عیسی مسیح در حیات حکم خواهند راند . رومیان ۵. ۱۷
وقتی فیض و پارسایی را دریافت می کنیم در حیات سلطنت می کنیم .
پس قبلا مرگ سلطنت می کرد !
گناه و مرگ پادشاهانی بودند در بدن ما !وقتی ما فیض را دریافت میکنیم پارسایی در ما سلطنت میکند .
البته
منظور از حیات بعد از مرگ نیست بلکه حیات ابدی است که از روح سرچشمه می گیرد .

عیسی وقتی آمد در مورد سه مرحله از پادشاهی صحبت کرد .
اولین مرحله : دیدن پادشاهی
دومین مرحله : وارد شدن به پادشاهی سومین مرحله : تصرف کردن و به ارث بردن پادشاهی

موسی کسی بود که سرزمین را دید ولی وارد نشد !
یوشع سرزمین را دید و وارد شد ولی به ارث نبرد !
داوود کسی بود که دشمنان را کاملا از بین برد سرزمین را به تصرف دراورد و به ارث برد .
پس به ارث بردن پادشاهی مهم است چرا که خداوند می خواهد که جسم انسان را به تصرف خودش در آورد و ما باید این را ببینیم .( زمین بدن ما است و اسمان روح ما )

پادشاهی خداوند ادامه دارد او ما را با اب و کلام شستشو می دهد تا پادشاهی به کمال برسد . کلام پادشاهی در زمین قلب ما کاشته میشود روح خدا آن کلام را آبیاری میکند وقتی کلام را درک کردیم کلام تبدیل به درختی در درون ما می شود و آن درخت میوه خودش را خواهد داد . این پروسه سلطنت کردن است 👑

فرمانروای ما چه کسی است ؟

ما پادشاهان و کاهنان هستیم ولی این خیلی مهم است که بدانیم فرمانروای ما چه کسی است ؟
اولین و مهمترین نکته برای پادشاهی کردن داشتن حکمت است .

اغلب ما با داستان سلیمان و حکمت سلیمان آشنایی داریم این داستان را میتوانیم در اول پادشاهان ۴. ۲۴ بخوانیم .

سلیمان پادشاه شخصی بود که همه از هر قوم و هر مملکتی می امدند تا حکمت او را دریافت کنند .حکمت سلیمان باعث جذب همه می شد پادشاهی او متفاوت بود او در دولت و حکمت برتر بود .

وقتی عیسی آمد و در برابر فریسیان ایستاد و به آنها گفت که امروز یکی بزرگتر از سلیمان اینجاست ولی هیچ کسی حکمت او را دریافت نکرد .

پس حکمت سخن می گوید .
امثال ۸. ۱۲
من که حکمتم با هوشمندی همخانه ام و از دانش و دور اندیشی بر خوردارم ترس خداوند نفرت از بدی است من از کبر و غرور راه بد و زبان منحرف نفرت دارم .مشورت و خردمندی از آن من است .
به مدد من پادشاهان پادشاهی می کنند و حاکمان به پارسایی حکم می نمایند .
پس حکمت با ما سخن میگوید و تعلیم می دهد .
حکمت در صلیب است .
فرمانروای پادشاهان در رستاخیر می اید تا حکمت تازه و هویت جدید و نوین را به ما منتقل کند تا ما برکات آسمانی را روی زمین بیاوریم.

فرمانروای پادشاه ما شخصی است پر از حکمت . اگر میخواهیم سلطنت کنیم باید حکمت از بالا را داشته باشیم با حکمت زمینی ما نمی توانیم پادشاهی کنیم .حکمتی که از بالاست نخست پاک و سپس صلح آمیز و سرشار از رحمت و ثمرات نیکو است .
پارسایی محصولی است که در صلح و صفا و به دست صلح جویان کاشته می شود . یعقوب ۳. ۱۷

حکمتی که از بالا نیست ما را به سمت پادشاهی در نفس و جسم می کشاند و ما بجای اینکه از یک سر که عیسی است اطاعت کنیم به عنوان فرمانروا از هفت سر اطاعت میکنیم و این ما را به نابودی می کشاند .

کولسیان ۲ . ۱۹ مگذارید کسی که دل به خوار کردن خویشتن و عبادت فرشتگان مشغول داشته است شما را مردود گرداند .چنین کسی شیفته اموری است که در رویاهایش دیده است و افکار نفسانی اش او را با خیالهای پوچ مغرور ساخته است .
او پیوندش را با سر از دست داده حال آنکه تمام بدن در حالی که به وسیله مفاصل و بندها نگاه داشته میشود و به هم متصل می گرددبه مددسر رشد میکند با رشدی که از خدا سرچشمه می گیرد.

مکاشفه پادشاهی

بر او که ما را محبت می کند
وبا خون خود ما را از گناهان رهانید ،و از ما پادشاهان و کاهنانی ساخت برای خدا و پدر خود بر او جلال و قدرت باد تا ابد .آمین
مکاشفه ۱. ۵

در یکی بودن و عشق و محبت است که ما میتوانیم پادشاه و کاهن باشیم چرا که نخست او به ما عشق ورزید.

کاهن قلب خدا را میشناسد و همین طور ضعف انسان را
پس کاهن این دو را با هم ترکیب میکند و عشق خودش و فیض و رحمت خودش را به سمت پادشاه روانه می سازد . او از طریق عشق و محبت و رحمت بر ما حکم می کند.
هدف او شستشو از طریق آب و کلام است که ما را طاهر بسازد و به کلیسایی درخشان و جلال یافته تبدیل کند .
همچون عروسی که برای داماد خود آماده است او همچنین ما را اماده می سازد تا بر روی زمین با حکمت اسمانی سلطنت کنیم .

مقالات دیگر

>